HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE DO OKEN

Ochrana osobních údajú - GDPR

KONTAKTNÍ A FAKTURAČNÍ ÚDAJE, PRACOVNÍ DOBA

605 421 978

KALMONT LITVÍNOV - KONTAKTNÍ ÚDAJE, PRACOVNÍ DOBA

Informace k poskytnutí osobních údajů a souhlasu ve smyslu nařízení EU č. 2016/679 1 . Smluvní    strany    berou    na    vědomí,    že    za    účelem    plnění    smluvních    podmínek    dojde    ze    strany dodavatele   (Kalenda   Jan   -   KalMont)   ke   zpracování   osobních   údajů   odběratele   či   poptávajícího,   příp. dalších fyzických osob zastupujících odběratele (dále jen „osobní údaje“). 2 . Správcem   osobních   údajů   bude   dodavatel   Kalenda   Jan   -   KalMont,   Podkrušnohorská   277,   Litvínov, IČ:88667847. 3 . K   tomuto   zpracování   osobních   údajů   není   vyžadován   zvláštní   souhlas   odběratele   či   poptávjícího, který   by   mohl   být   odvolán.   Tím   není   dotčena   možnost   odběratele   udělit   dodavateli   souhlas   se zpracováním osobních údajů pro účely jdoucí nad rámec smlouvy. 4 . Odběratel   prohlašuje,   že   za   účelem   plnění   této   smlouvy   dodá   dodavateli   výlučně   aktuální   a   platné osobní údaje. 5 . Smluvní   strany   shodně   prohlašují,   že   osobní   údaje   budou   dodavateli   předány   pouze   v   rozsahu nezbytném pro účely plnění smlouvy. 6 . Osobní   údaje   budou   zpracovávány   po   dobu   nezbytnou   k   naplnění   účelu   smlouvy   a   vypořádání   práv a    povinností    z    ní    vyplývajících,    a    dále    po    dobu    nezbytnou    ke    splnění    návazných    zákonných povinností   souvisejících   s   touto   smlouvou   (např.   daňových   či   archivačních).   Bezodkladně   poté   budou osobní údaje zlikvidovány. 7 . Osobní    údaje    mohou    být    dodavatelem    předávány    třetím    stranám,    kterými    mohou    být    externí dodavatelé   zajišťující   plnění   části   jejích   smluvních   či   zákonných   povinností,   orgány   veřejné   moci   či jiné   subjekty,   vůči   nimž   je   dodavatel   povinen   plnit   své   zákonné   povinnosti,   jejichž   aktuální   seznam bude na požádání sdělen. 8 . Odběratel   má   právo   požadovat   přístup   k   osobním   údajům,   jejich   opravu   nebo   výmaz,   právo   na vysvětlení   dodavatele   týkající   se   zpracování   osobních   údajů   v   rozporu   s   právními   předpisy   a   na zajištění   nápravy,   právo   podat   stížnost   u   Úřadu   pro   ochranu   osobních   údajů   a   od   25.5.2018   také právo na právo na omezení zpracování a přenositelnost osobních údajů. 9 . Pro    případ,    že    kromě    osobních    údajů    samotného    odběratele    budou    na    základě    této    smlouvy zpracovávány   rovněž   osobní   údaje   třetích   osob,   jimiž   na   základě   platného   titulu   disponuje   odběratel, se   smluvní   strany   dohodly,   že   budou   postupovat   jako   společní   správci   ve   smyslu   ustanovení   čl.   26 nařízení   Evropského   Parlamentu   a   Rady   (EU)   č.   2016/679,   o   ochraně   fyzických   osob   v   souvislosti   se zpracováním   osobních   údajů   a   o   volném   pohybu   těchto   údajů   a   o   zrušení   směrnice   95/46/ES   (dále jen „GDPR“). V této souvislosti se strany dohodly takto: o Odběratel   se   zavazuje   dodat   dodavateli   výlučně   osobní   údaje,   které   zpracovává   na   základě platného právního titulu. o Informování   subjektů   údajů   o   zpracování   jejich   osobních   údajů   ze   strany   dodavatele   a   o   jejich právech   s   tím   souvisejících,   včetně   informování   dle   čl.   14   GDPR   zajistí   odběratel.   Ostatní povinnosti   správce   osobních   údajů   dle   obecně   závazných   právních   předpisů   bude   každá   ze smluvních stran plnit samostatně. o Smluvní   strany   se   zavazují   poskytnout   si   veškerou   potřebnou   součinnost,   včetně   případů kontroly kterékoli z nich ze strany orgánů veřejné moci. o V   případě   porušení   povinností   odběratele   nahradí   odběrate   dodavateli   veškerou   újmu   tím způsobenou,   včetně   případných   sankcí   uložených   dodavateli   v   důsledku   takového   poručení povinností odběratele ze strany orgánů veřejné moci. 1 0 . Bližší informace ohledně zpracování osobních údajů dodavatel na vyžádání sdělí odběrateli.
Informace k poskytnutí osobních údajů a souhlasu ve smyslu nařízení EU č. 2016/679 dle GDPR 1 . Smluvní   strany   berou   na   vědomí,   že   za   účelem   plnění   smluvních   podmínek   dojde   ze strany   dodavatele   (Kalenda   Jan   -   KalMont)   ke   zpracování   osobních   údajů   odběratele   či poptávajícího,   příp.   dalších   fyzických   osob   zastupujících   odběratele   (dále   jen   „osobní údaje“). 2 . Správcem   osobních   údajů   bude   dodavatel   Kalenda   Jan   -   KalMont,   Podkrušnohorská 277, Litvínov, IČ:88667847. 3 . K   tomuto   zpracování   osobních   údajů   není   vyžadován   zvláštní   souhlas   odběratele   či poptávjícího,   který   by   mohl   být   odvolán.   Tím   není   dotčena   možnost   odběratele   udělit dodavateli souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely jdoucí nad rámec smlouvy. 4 . Odběratel    prohlašuje,    že    za    účelem    plnění    této    smlouvy    dodá    dodavateli    výlučně aktuální a platné osobní údaje. 5 . Smluvní   strany   shodně   prohlašují,   že   osobní   údaje   budou   dodavateli   předány   pouze   v rozsahu nezbytném pro účely plnění smlouvy. 6 . Osobní    údaje    budou    zpracovávány    po    dobu    nezbytnou    k    naplnění    účelu    smlouvy    a vypořádání   práv   a   povinností   z   ní   vyplývajících,   a   dále   po   dobu   nezbytnou   ke   splnění návazných    zákonných    povinností    souvisejících    s    touto    smlouvou    (např.    daňových    či archivačních). Bezodkladně poté budou osobní údaje zlikvidovány. 7 . Osobní   údaje   mohou   být   dodavatelem   předávány   třetím   stranám,   kterými   mohou   být externí    dodavatelé    zajišťující    plnění    části    jejích    smluvních    či    zákonných    povinností, orgány   veřejné   moci   či   jiné   subjekty,   vůči   nimž   je   dodavatel   povinen   plnit   své   zákonné povinnosti, jejichž aktuální seznam bude na požádání sdělen. 8 . Odběratel   má   právo   požadovat   přístup   k   osobním   údajům,   jejich   opravu   nebo   výmaz, právo    na    vysvětlení    dodavatele    týkající    se    zpracování    osobních    údajů    v    rozporu    s právními   předpisy   a   na   zajištění   nápravy,   právo   podat   stížnost   u   Úřadu   pro   ochranu osobních    údajů    a    od    25.5.2018    také    právo    na    právo    na    omezení    zpracování    a přenositelnost osobních údajů. 9 . Pro   případ,   že   kromě   osobních   údajů   samotného   odběratele   budou   na   základě   této smlouvy   zpracovávány   rovněž   osobní   údaje   třetích   osob,   jimiž   na   základě   platného   titulu disponuje    odběratel,    se    smluvní    strany    dohodly,    že    budou    postupovat    jako    společní správci   ve   smyslu   ustanovení   čl.   26   nařízení   Evropského   Parlamentu   a   Rady   (EU)   č. 2016/679,   o   ochraně   fyzických   osob   v   souvislosti   se   zpracováním   osobních   údajů   a   o volném   pohybu   těchto   údajů   a   o   zrušení   směrnice   95/46/ES   (dále   jen   „GDPR“).   V   této souvislosti se strany dohodly takto: o Odběratel   se   zavazuje   dodat   dodavateli   výlučně   osobní   údaje,   které   zpracovává na základě platného právního titulu. o Informování    subjektů    údajů    o    zpracování    jejich    osobních    údajů    ze    strany dodavatele   a   o   jejich   právech   s   tím   souvisejících,   včetně   informování   dle   čl.   14 GDPR   zajistí   odběratel.   Ostatní   povinnosti   správce   osobních   údajů   dle   obecně závazných právních předpisů bude každá ze smluvních stran plnit samostatně. o Smluvní   strany   se   zavazují   poskytnout   si   veškerou   potřebnou   součinnost,   včetně případů kontroly kterékoli z nich ze strany orgánů veřejné moci. o V   případě   porušení   povinností   odběratele   nahradí   odběrate   dodavateli   veškerou újmu    tím    způsobenou,    včetně    případných    sankcí    uložených    dodavateli    v
info@kalmont.cz 605 421 978 KalMont - Kalenda Jan Litvínov NABÍZENÉ SLUŽBY

Servis a oprava oken a dveří, žaluzie, rolety, sítě proti

hmyzu