HORIZONTÁLNÍ ŽALUZIE DO OKEN

Ochrana osobních údajú - GDPR

KONTAKTNÍ A FAKTURAČNÍ ÚDAJE, PRACOVNÍ DOBA

605 421 978

KALMONT LITVÍNOV - KONTAKTNÍ ÚDAJE, PRACOVNÍ DOBA

Informace k poskytnutí osobních údajů a souhlasu ve smyslu nařízení EU č. 2016/679 1 . Smluvní    strany    berou    na    vědomí,    že    za    účelem    plnění    smluvních    podmínek    dojde    ze    strany dodavatele   (Kalenda   Jan   -   KalMont)   ke   zpracování   osobních   údajů   odběratele   či   poptávajícího,   příp. dalších fyzických osob zastupujících odběratele (dále jen „osobní údaje“). 2 . Správcem   osobních   údajů   bude   dodavatel   Kalenda   Jan   -   KalMont,   Podkrušnohorská   277,   Litvínov, IČ:88667847. 3 . K   tomuto   zpracování   osobních   údajů   není   vyžadován   zvláštní   souhlas   odběratele   či   poptávjícího,   který by   mohl   být   odvolán.   Tím   není   dotčena   možnost   odběratele   udělit   dodavateli   souhlas   se   zpracováním osobních údajů pro účely jdoucí nad rámec smlouvy. 4 . Odběratel   prohlašuje,   že   za   účelem   plnění   této   smlouvy   dodá   dodavateli   výlučně   aktuální   a   platné osobní údaje. 5 . Smluvní    strany    shodně    prohlašují,    že    osobní    údaje    budou    dodavateli    předány    pouze    v    rozsahu nezbytném pro účely plnění smlouvy. 6 . Osobní   údaje   budou   zpracovávány   po   dobu   nezbytnou   k   naplnění   účelu   smlouvy   a   vypořádání   práv   a povinností   z   ní   vyplývajících,   a   dále   po   dobu   nezbytnou   ke   splnění   návazných   zákonných   povinností souvisejících   s   touto   smlouvou   (např.   daňových   či   archivačních).   Bezodkladně   poté   budou   osobní údaje zlikvidovány. 7 . Osobní    údaje    mohou    být    dodavatelem    předávány    třetím    stranám,    kterými    mohou    být    externí dodavatelé   zajišťující   plnění   části   jejích   smluvních   či   zákonných   povinností,   orgány   veřejné   moci   či jiné   subjekty,   vůči   nimž   je   dodavatel   povinen   plnit   své   zákonné   povinnosti,   jejichž   aktuální   seznam bude na požádání sdělen. 8 . Odběratel   má   právo   požadovat   přístup   k   osobním   údajům,   jejich   opravu   nebo   výmaz,   právo   na vysvětlení   dodavatele   týkající   se   zpracování   osobních   údajů   v   rozporu   s   právními   předpisy   a   na zajištění   nápravy,   právo   podat   stížnost   u   Úřadu   pro   ochranu   osobních   údajů   a   od   25.5.2018   také právo na právo na omezení zpracování a přenositelnost osobních údajů. 9 . Pro    případ,    že    kromě    osobních    údajů    samotného    odběratele    budou    na    základě    této    smlouvy zpracovávány   rovněž   osobní   údaje   třetích   osob,   jimiž   na   základě   platného   titulu   disponuje   odběratel, se   smluvní   strany   dohodly,   že   budou   postupovat   jako   společní   správci   ve   smyslu   ustanovení   čl.   26 nařízení   Evropského   Parlamentu   a   Rady   (EU)   č.   2016/679,   o   ochraně   fyzických   osob   v   souvislosti   se zpracováním   osobních   údajů   a   o   volném   pohybu   těchto   údajů   a   o   zrušení   směrnice   95/46/ES   (dále   jen „GDPR“). V této souvislosti se strany dohodly takto: o Odběratel   se   zavazuje   dodat   dodavateli   výlučně   osobní   údaje,   které   zpracovává   na   základě platného právního titulu. o Informování   subjektů   údajů   o   zpracování   jejich   osobních   údajů   ze   strany   dodavatele   a   o   jejich právech   s   tím   souvisejících,   včetně   informování   dle   čl.   14   GDPR   zajistí   odběratel.   Ostatní povinnosti   správce   osobních   údajů   dle   obecně   závazných   právních   předpisů   bude   každá   ze smluvních stran plnit samostatně. o Smluvní    strany    se    zavazují    poskytnout    si    veškerou    potřebnou    součinnost,    včetně    případů kontroly kterékoli z nich ze strany orgánů veřejné moci. o V    případě    porušení    povinností    odběratele    nahradí    odběrate    dodavateli    veškerou    újmu    tím způsobenou,   včetně   případných   sankcí   uložených   dodavateli   v   důsledku   takového   poručení povinností odběratele ze strany orgánů veřejné moci. 1 0 . Bližší informace ohledně zpracování osobních údajů dodavatel na vyžádání sdělí odběrateli.
Informace k poskytnutí osobních údajů a souhlasu ve smyslu nařízení EU č. 2016/679 dle GDPR 1 . Smluvní   strany   berou   na   vědomí,   že   za   účelem   plnění   smluvních   podmínek   dojde   ze   strany dodavatele     (Kalenda     Jan     -     KalMont)     ke     zpracování     osobních     údajů     odběratele     či poptávajícího, příp. dalších fyzických osob zastupujících odběratele (dále jen „osobní údaje“). 2 . Správcem   osobních   údajů   bude   dodavatel   Kalenda   Jan   -   KalMont,   Podkrušnohorská   277, Litvínov, IČ:88667847. 3 . K    tomuto    zpracování    osobních    údajů    není    vyžadován    zvláštní    souhlas    odběratele    či poptávjícího,    který    by    mohl    být    odvolán.    Tím    není    dotčena    možnost    odběratele    udělit dodavateli souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely jdoucí nad rámec smlouvy. 4 . Odběratel   prohlašuje,   že   za   účelem   plnění   této   smlouvy   dodá   dodavateli   výlučně   aktuální   a platné osobní údaje. 5 . Smluvní    strany    shodně    prohlašují,    že    osobní    údaje    budou    dodavateli    předány    pouze    v rozsahu nezbytném pro účely plnění smlouvy. 6 . Osobní    údaje    budou    zpracovávány    po    dobu    nezbytnou    k    naplnění    účelu    smlouvy    a vypořádání    práv    a    povinností    z    ní    vyplývajících,    a    dále    po    dobu    nezbytnou    ke    splnění návazných    zákonných    povinností    souvisejících    s    touto    smlouvou    (např.    daňových    či archivačních). Bezodkladně poté budou osobní údaje zlikvidovány. 7 . Osobní   údaje   mohou   být   dodavatelem   předávány   třetím   stranám,   kterými   mohou   být   externí dodavatelé   zajišťující   plnění   části   jejích   smluvních   či   zákonných   povinností,   orgány   veřejné moci   či   jiné   subjekty,   vůči   nimž   je   dodavatel   povinen   plnit   své   zákonné   povinnosti,   jejichž aktuální seznam bude na požádání sdělen. 8 . Odběratel   má   právo   požadovat   přístup   k   osobním   údajům,   jejich   opravu   nebo   výmaz,   právo na   vysvětlení   dodavatele   týkající   se   zpracování   osobních   údajů   v   rozporu   s   právními   předpisy a   na   zajištění   nápravy,   právo   podat   stížnost   u   Úřadu   pro   ochranu   osobních   údajů   a   od 25.5.2018 také právo na právo na omezení zpracování a přenositelnost osobních údajů. 9 . Pro   případ,   že   kromě   osobních   údajů   samotného   odběratele   budou   na   základě   této   smlouvy zpracovávány   rovněž   osobní   údaje   třetích   osob,   jimiž   na   základě   platného   titulu   disponuje odběratel,   se   smluvní   strany   dohodly,   že   budou   postupovat   jako   společní   správci   ve   smyslu ustanovení   čl.   26   nařízení   Evropského   Parlamentu   a   Rady   (EU)   č.   2016/679,   o   ochraně fyzických   osob   v   souvislosti   se   zpracováním   osobních   údajů   a   o   volném   pohybu   těchto   údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“). V této souvislosti se strany dohodly takto: o Odběratel   se   zavazuje   dodat   dodavateli   výlučně   osobní   údaje,   které   zpracovává   na základě platného právního titulu. o Informování   subjektů   údajů   o   zpracování   jejich   osobních   údajů   ze   strany   dodavatele   a o   jejich   právech   s   tím   souvisejících,   včetně   informování   dle   čl.   14   GDPR   zajistí odběratel.   Ostatní   povinnosti   správce   osobních   údajů   dle   obecně   závazných   právních předpisů bude každá ze smluvních stran plnit samostatně. o Smluvní   strany   se   zavazují   poskytnout   si   veškerou   potřebnou   součinnost,   včetně případů kontroly kterékoli z nich ze strany orgánů veřejné moci. o V   případě   porušení   povinností   odběratele   nahradí   odběrate   dodavateli   veškerou   újmu tím    způsobenou,    včetně    případných    sankcí    uložených    dodavateli    v    důsledku takového poručení povinností odběratele ze strany orgánů veřejné moci. 1 0 . Bližší informace ohledně zpracování osobních údajů dodavatel na vyžádání sdělí odběrateli.
info@kalmont.cz 605 421 978 KalMont - Kalenda Jan Litvínov NABÍZENÉ SLUŽBY

Servis a oprava oken a dveří, žaluzie, rolety, sítě proti hmyzu